เข้าสู่เว็บไชต์สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
คลิกที่นี่

ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นี้เท่านั้น